GDPR – Pravila privatnosti

Opće odredbe i promjene

LuMedia j.d.o.o., Koprivnica, Vinodolska 75, OIB:65544457487 (u daljnjem tekstu: LuMedia) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti te odredbama Zakona o zaštiti privatnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Jamčimo korisnicima naših usluga da ćemo sve osobne podatke tretirati kao povjerljivu informaciju i poslovnu tajnu.

Ovom Politikom privatnosti uređuje se način postupanja s osobnim podacima kojima LuMedia pristupa putem kontakt obrasca odnosno pojedinih usluga LuMedie, a, posredstvom kojih je LuMediji omogućen pristup osobnim podacima. Nadalje, LuMedia obvezuje svoje zaposlenike da se pridržavaju navedenih odredbi.

Obujam usluga koje nudi LuMedia je u stalnom razvoju te stoga bilo koje promjene okolnosti koje se mogu dogoditi, mogu izmijeniti ovu izjavu o privatnosti podataka u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti. Primjenjivat će se izjava o privatnosti podataka prema posljednjim izmjenama kako je objavljena na Internet stranici https://lumedia.hr. Izmjene ove izjave o privatnosti i zaštiti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na navedenoj stranici. Korisnike se upućuje da povremeno provjere promjene ovog dokumenta.

Privola korisnika i odustanak

LuMedia prikuplja osobne podatke korisnika koje oni dobrovoljno daju. Smatra se da je prihvaćanjem Uvjeta korištenja LuMedije, a čiji sastavni dio čini i ova Izjava o privatnosti i zaštiti podataka, korisnik kao svoju privolu i izričito očitovao svoju volju kojom izražava svoju suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u svrhe korištenja usluga koje nudi LuMedia. Korisnik u svako doba može povući svoju privolu pisanom obavijesti.

Koja vrsta podataka se prikuplja?

U načelu, LuMedia prikuplja sve osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici koriste usluge ponuđene od LuMedija (Internet stranica) i komuniciraju s LuMedijom. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su bitni za postizanje svrhe radi koje korisnici koriste ponuđene usluge i njihov opseg neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla takva svrha.

Navedeno uključuje:

 • Podatke koje korisnici unesu putem online formulara ili na drugi način dok koriste usluge LuMedije (primjerice, telefonom ili elektroničkom poštom) uključujući i osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, datum rođenja, spol, sredstvo plaćanja, itd.),
 • Korisnički podaci koji su poslani ili automatski generirani (primjerice, datum i vrijeme korištenja usluge, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, podaci koji se odnose na korišteni preglednik, šifra naprave, aktualnu lokaciju, ako su takve informacije dane, itd.), kao i interakcijski podaci ako su dostupni bez instalacije dodatnih programa na kompjuteru (primjerice, pokreti mišem i klikovi ili pritiskom tipkovnice na Internet stranici),
 • Osobni podaci koje generira LuMedia ili treće osobe (primjerice lozinke),
 • Korespondencija i druga komunikacija s korisnicima (primjerice, elektronička pošta, telefonski razgovori, koji mogu biti snimani ako je potrebno).
Svrha obrade podataka koja se dešava:

LuMedia može koristiti korisničke podatke koje prikupi ili koji se za njega prikupe u sljedeće svrhe:

 • Pribavljanje usluga koje nudi LuMedia,
 • Pripreme raznih vrsta statistika koji se odnose na, primjerice, količinu pokazanog interesa korisnika za proizvod i usporedbu usluga ili za druge usluge koje LuMedia nudi,
 • Dizajna i razvoja spektra usluga koje nudi Lumedia,
 • Interni trening i kontrola kvalitete,
 • Održavanja i razvoja odnosa s klijentima,
 • Garancije sigurnosti i dostupnosti sustava i podataka LuMedije, te njenih pružatelja usluga,
 • Korporativne transakcije koje izvrši LuMedia, a koje mogu imati utjecaj na korisničke podatke,
 • Prevencije, otkrivanja i sprečavanja bilo kakve zlouporabe,
 • Odgovaranje na opravdane službene upite ili upite u svezi s dokazivanjem tužbi ili drugih pravnih sporova koji se tiču LuMedije ili u kojima LuMedia sudjeluje.

 

Daljnje svrhe mogu proizaći iz danih okolnosti ili zakonskih obveza, ili mogu biti potrebne u sklopu prikupljanja odgovarajućih podataka.

Prosljeđuju li se neki podaci trećim stranama?

Uz dolje navedene iznimke, LuMedia načelno ne prosljeđuje nikakve osobne podatke trećim osobama:

LuMedia može pozvati treće osobe da obrade osobne podatke u ime i isključivo u svrhu poslovanja LuMedije (npr. Institucije za istraživanje tržišta). LuMedia će primijeniti odgovarajuće mjere kako bi osigurala da takva treća osoba obrađuje podatke isključivo na način na koji je LuMedia ovlaštena da ih obrađuje;
LuMedia može iznositi osobne podatke trećim osobama ako njen korisnik tako zatraži (registracijom, zahtjevom za ponudom, itd.), ako je to inače potrebno da bi se pružila usluga zahtijevana od korisnika ili ako je LuMedia izričito obavijestila korisnika o činjenici da će se njegovi/njezini podaci iznijeti. U iznimnim slučajevima (npr. zlouporaba), podaci korisnika mogu se iznijeti i trećim osobama za druge svrhe navedene u ovoj izjavi o privatnosti podataka ili radi svrhe predviđene zakonom. LuMedia ne može kontrolirati, garantirati ili jamčiti da se treće osobe pridržavaju pravila o zaštiti podataka koja se primjenjuju na LuMediji; oni obrađuju podatke u svoje svrhe, moguće i u inozemstvu gdje se primjenjuju drukčiji propisi.
LuMedia može iznositi osobne podatke trećim osobama ako je tako predviđeno temeljem zakona.

Nadalje, LuMedia može trećim osobama iznijeti anonimizirane podatke korisnika. Takvi podaci imaju formu koja ne dopušta trećim osobama da saznaju identitet dotičnih korisnika ili to nije vjerojatno.

Svi djelatnici LuMedije i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti putem ugovornih odnosa za LuMedia j.d.o.o. i povezanim društvima.

Gdje i kako se čuvaju podaci?

LuMedia obrađuje sve sakupljene podatke u Hrvatskoj i čuva ih u sustavima u Hrvatskoj.

U kontekstu spremanja ili obrade podataka korisnika na drugi način, LuMedia će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi spriječili neovlaštenu ili na drugi način nezajamčenu obradu. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju. To se također primjenjuje i na treće osobe zadužene za vođenje sustava.

Osobni podaci čuvaju se u obliku koji dopušta identifikaciju korisnika i ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju. Nakon proteka svrhe za koju su prikupljani, osobni podaci će se izbrisati.

Brošure, komercijalna komunikacija

U svezi s uslugama koje nudi LuMedia, isti može periodično slati brošure ili druge sadržaje (komercijalne prirode) na adresu ili broj bilo kojeg korisnika koji je registrirao svoju adresu elektroničke pošte ili bilo koju drugu elektroničku adresu ili broj mobilnog telefona pri LuMediji. Svojom registracijom, korisnici daju svoju suglasnost na primanje takvih brošura i sadržaja. Međutim, oni mogu obavijestiti LuMediju u bilo koje vrijeme i bez naplate da ne žele više primati ili biti obaviješteni o gore navedenom.

Pitanja i prijedlozi, zahtjevi za informacijama, ispravkama ili brisanjima

Korisnik ima pravo u svako doba odustati od privole dane za obradu osobnih podataka i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose. Korisnik također ima pravo zatražiti ispravak ili izmjenu osobnih podataka koje je dao na obradu. Odustanak od privole ili zahtjev za ispravkom ili izmjenom osobnih podataka dostavlja se pisano putem elektroničke pošte na luka@lumedia.hr ili na poštansku adresu, Vinodolska 75, 48000 Koprivnica. Korisnik se ima pravo izričito usprotiviti obradi svojih osobnih podataka u svrhe marketinga i u tom se slučaju osobni podaci koji se na njega odnose neće obrađivati u tu svrhu. Protivljenje obradi osobnih podataka u svrhe marketinga korisnik će dostaviti pisano putem elektroničke pošte na luka@lumedia.hr, ili na poštansku adresu, Vinodolska 75, 48000 Koprivnica. Sva ostala pitanja, prijedlozi i komentari u vezi s obradom osobnih podataka dobrodošli su.

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno ovim Zakonom, može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

luka@lumedia.hr
+385 99 365 0092
LuMedia j.d.o.o.
Vinodolska 75, Koprivnica 48000,
Direktor: Luka Krušec
OIB: 65544457487